Page 4 - ΦΥΛΛΟ 125 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
P. 4


η ́λλη ́ποψη
4


Η ∆́μαρχος στον Εισαγγελ́α
Ο Γενικ́ς Γραμματ́ας


Έναι η δέτερη ∆́μαρχος η Τ́να εκπ́σουν απ́ το αξ́ωμ́ τους 
Καφατσ́κη, μετ́ τον ∆́μαρχο Χα- Τ́ταρτο Β́μα: Αναπληρ́νονται της Αποκεντρωμ́νης

λανδρ́ου Σ́μο Ρόσσο που καλέ ο απ́ τους δικός τους ́μπιστους 
Εισαγγελ́ας Εφετ́ν για να εξετα- Αντιδημ́ρχους που ́χουν ορ́σει
∆ιόκησης έπε «ΟΧΙ»
στέ ανωμοτ́ και να δ́σει εξηγ́σεις «αντ’ αυτός».
για την ́ρνηση της παρ́δοσης στοι- Π́μπτο και Τελευτάο Β́μα: Έ-
χέων για τον επαν́λεγχο των συμ- ναι υποψ́φιοι βουλευτ́ς ́ ευρω- 
β́σεων των δημοτικ́ν υπαλλ́λων βουλευτ́ς του ΣΥΡΙΖΑ σε επερχ́- ΟΓενικ́ς Γραμματ́ας της 
που οι συμβ́σεις τους μετετρ́πησαν μενες εκλογ́ς.
Αποκεντρωμ́νης ∆ιόκη- 
σε αορ́στου χρ́νου με το Ν́μο Πα- Αυτ́ που παρουσίζουμε ως σε- 
υλ́πουλου.
ν́ριο, έναι πληροφορ́ες που κυ- σης Μαν́λης Αγγελ́- 
Εδ́ ακόσαμε ́να ευφ́νταστο κλοφορόν ευρ́ως τ́ρα τελευτάα, κας, εφαρμ́ζοντας το Ν́μο, (ο 
σεν́ριο αν σε περ́πτωση παραπεμ- για να έναι εν́μερος ο λάς του Ζω- οπόος έναι πιο ισχυρ́ς απ́ μια 
πολιτικ́ απ́φαση), ακ́ρωσε την 
φθέ σε δ́κη η ∆́μαρχος:
γρ́φου ο οπόος τη δέτερη Κυρια- 
Πρ́το Β́μα: η ∆́μαρχος μας Τ́- κ́ με την ψ́φο του ́ρισε ∆́μαρχο ομ́φωνη απ́φαση του ∆ημοτι- 
να Καφατσ́κη μαζ́ με τους ́λλους την Τ́να Καφατσ́κη, μπορέ ́μως κό Συμβουλ́ου που π́ρθηκε 
19 ∆ημ́ρχους δίκονται απ́ την να τους προκ́ψει ∆́μαρχος ο Ζαχα- μετ́ απ́ πολ́ωρη συζ́τηση στις 
μνημονιακ́ Κυβ́ρνηση.
ρ́ας (Χ́ρης) Σταματ́κης.
25 Σεπτεμβρ́ου και περιστρ́φη- 
∆έτερο Β́μα: ́χουν ιδρ́σει την Π́μπτη 23 Οκτωβρ́ου η ∆́μαρ- κε, απ́ τις τοποθετ́σεις των ομι- 
πανελλαδικ́ παρ́ταξη «Ριζοσπαστι- χος εμφαν́στηκε εν́πιον του Εισαγ- 
κ́ Αυτοδιοικητικ́ Πρωτοβουλ́α».
γελ́α Εφετ́ν και π́ρε προθεσμ́α λόντων, στο αν πρ́πει να αξιο- 
Τρ́το Β́μα: Αν τιμωρηθόν και
για να απολογηθέ.
λογηθόν ́ ́χι οι εργαζ́μενοι 
και ́χι ́πως ́ταν το θ́μα στην 
ημερ́σια δίταξη δηλαδ́ «αν Εισαγγελ́α Εφετ́ν Αθην́ν για 
τη μη εφαρμογ́ του Ν́μου, στο 
πρ́πει να δοθόν ́ μη τα στοι- 
χέα για τον επαν́λεγχο μετα- ρεπορτ́ζ της δημοσιογρ́φου 
τροπ́ς συμβ́σεων εργαζομ́νων
Ηλ́κτρας Βισκαρουδ́κη στις 30 
σε αορ́στου χρ́νου».
Σεπτεμβρ́ου το οπόο δημοσιέει 
Παρ’ ́λα αυτ́ αποφασ́στηκε
η εφημερ́δα «Η ΑΥΓΗ», δ́νει τη 
δικ́ της ερμηνέα (́πως και οι 
ομ́φωνα «Να δοθέ εντολ́ στις 
αρμ́διες Υπηρεσ́ες του ∆́μου, ́λλοι ∆́μαρχοι) για το εν λ́γω 
να απ́χουν απ́ κ́θε διαδικασ́α θ́μα, λ́γοντας ́τι:
που σχετ́ζεται με την επανεξ́τα- «Εμές εφαρμ́ζουμε την πρ́- 
σφατη ομ́φωνη απ́φαση του 
ση των συμβ́σεων με ν́α κριτ́- 
ρια σ́μφωνα με το δημοτικό συμβουλ́ου Ζωγρ́- 
Ν.4250/2014., τη μη εφαρμογ́ φου, με την οπόα προασπ́ζουμε 
και κατ́ργηση του ́ρθρου 42 το δημ́σιο συμφ́ρον και το συμ- 
του Ν.4250/2014 και καταδ́κασε φ́ρον του δ́μου. Οι υπηρεσ́ες 

την προαναγγελθέσα δ́ωξη της μας συνεχ́ζουν τον ́λεγχο των 
∆ημ́ρχου Ζωγρ́φου καθ́ς και πιστοποιητικ́ν», τ́νισε στην ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ στη ΜΑΞΙΑ∆ΗΖ
των ∆ημ́ρχων Πατρ́ων, Λαρισ- «Αυγ́» η δ́μαρχος Ζωγρ́φου 
σάων, Ν́καιας-Ρ́ντη και Χαλαν- Τ́να Καφατσ́κη, προσθ́τοντας: 
«Κ́θε ́λλη εν́ργεια τη θεωρό- Στη ΜΑΞΙΑ∆ΗΖ ο ομαλ́ και ́λες οι απο- στος Φασ́τσας, την 
δρ́ου».
Πρ́εδρος Στ́φανος φ́σεις που π́ρθηκαν οπόα και αναλ́ει ως 
Η ∆́μαρχος Ζωγρ́φου Τ́να με προσχηματικ́ και αποσκοπέ Γιόργιας ξεκ́νησε μια ́ταν ομ́φωνες ́πως και εξ́ς: «Η αποζημ́ωση του 
Καφατσ́κη μαζ́ με ́λλους ∆η- στην απ́λυση χιλίδων υπαλλ́- ν́α διαδικασ́α συνεδρ́- η απ́φαση που αφορ́ Πρόδρου έναι 1166,67 
μ́ρχους (20 τον αριθμ́) αρν́- λων της Τοπικ́ς Αυτοδιόκησης». ασης του ∆.Σ. μαζ́ με την αμοιβ́ - αποζημ́ω- ευρ́, του Αντιπρόδρου 
θηκαν να δ́σουν στοιχέα για «Αυτ́ς τις μ́ρες», πρ́σθεσε, τον ∆ιευθ́νοντα Σ́μ- ση των μελ́ν του ∆Σ της 583,33 ευρ́, του ∆ιευ- 
Χρ́στο Φασ́τσα 
την επανεξ́ταση των συμβ́σεων, «εκδικ́ζεται υπ́θεση κατ́ του βουλο ΜΑΞΙΑ∆ΗΖ ΑΕ ΟΤΑ», η θ́νοντα Συμβόλου 
με αποτ́λεσμα ο Υπουργ́ς ∆ιοι- τ́ως δημ́ρχου κ. Καζ́κου για και των μελ́ν αυτ́ς, δη- οπόα παρ́μεινε στα επ́- 1583,34 ευρ́, μέον τις 
κητικ́ς Μεταρρ́θμισης να διαβι- παρατυπ́ες στη μετακ́νηση υπαλ- λαδ́ η ν́α διόκηση πεδα της προηγόμενης κρατ́σεις και τους φ́- 
β́σει στην Εισαγγελ́α του Αρέ- λ́λων απ́ δημοτικ́ς επιχειρ́- «́νοιξε τις π́ρτες» για διόκησης, δηλαδ́ «πα- ρους, και για κ́θε μ́λος 
τα Τοπικ́ Μ́σα Ενημ́- ρ́μειναν οι προηγόμε- του ∆.Σ.(έτε τακτικ́ έτε 
ου Π́γου τους φακ́λους ́σων σεις στον δ́μο, που βασ́ζεται σε ρωσης οι οπόες μ́χρι νες αμοιβ́ς οι οπόες έ- αναπληρωματικ́ για εν- 
∆́μων (συμπεριλαμβανομ́νου παλαίτερο π́ρισμα του γενικό σ́μερα ́ταν κλειστ́ς.
ναι καθορισμ́νες με τον ν́α (9) μ́λη) η αποζημ́- 
και του Ζωγρ́φου) αρνόνται επιθεωρητ́ ∆ημ́σιας ∆ιόκησης, Στη συνεδρ́αση της ισχ́οντα ν́μο και ́χουν ωση έναι 50 ευρ́. ́σα 
τον επαν́λεγχο των συμβ́σεων.
το οπόο συντ́χθηκε κατ́πιν κα- 23ης Οκτωβρ́ου ενημε- επικυρωθέ απ́ τη 4η διοικητικ́ συμβόλια 
Η κ. Καφατσ́κη μετ́ τη διαβ́- ταγγελ́ας μας και στηρ́χθηκε σε ρωθ́καμε και προσκλη- συνεδρ́αση της 22-1- και αν γ́νουν το μ́να η 
θ́καμε να παρακολου- 2014 απ́φασης του αποζημ́ωση των μελ́ν 
βαση των φακ́λων στην Eισαγγε- παραπόηση αποφ́σεων του δη- θ́σουμε τη συζ́τηση για ∆ιοικητικό Συμβου- θα έναι για τρ́α μ́νον 
λ́α και το κ́λεσμα τους απ́ την
μοτικό συμβουλ́ου του 2010».
τα θ́ματα της ημερ́σιας λ́ου», ́πως αναφ́ρει με διοικητικ́ συμβόλια, με 
δίταξης.
την εισ́γηση του ο ∆ιευ- σ́νολο αποζημ́ωσης 
Η συζ́τηση κιν́θηκε
θ́νων Σ́μβουλος Χρ́-
150 ευρ́».Ν́ο, φιλικ́ και ́μορφο περιβ́λλον, με EΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 
μεζ́δες, ρακ́μελο, ωράα μουσικ́ αλλ́ 
BUILDING SERVICES
και ζωνταν́ς παρεστικες βραδίς!
Ποίτητα φαγητό - ποτό εξαιρετικ́, 
́πως και η εξυπηρ́τησ́ μας.
Αναλαμβ́νουμε κ́θε έδους εκδηλ́- 
σεις.

Σας περιμ́νουμε στο Μεζεδοπωλέο 
Οινοβασιλ́ματα

ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΑ (6η ΣΤΑΣΗ) 
Τηλ́φωνο: 210.77.93.170
Παπαδιαμαντοπόλου 26 - 28 & Μιχαλακοπόλου - Αθ́να - Τ.Κ. 115 28 Ιλ́σια 
Τηλ.:21077.96.252•21077.53.426•21077.91.600•Fax: 21077.53.426•www.laroil.gr•e-mail:info@laroil.gr


   2   3   4   5   6