Page 6 - ΦΥΛΛΟ 125 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
P. 6


η ́λλη ́ποψη
6

ΑΠΟ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Μ.Μ.Ε.
«Τ́ραξε τα νερ́» (;) η αποκ́λυψη του Αντιδη- ΒΑΡΣΑΜΙ∆ΑΚΗ ∆ΕΗ ́χι. ∆εδομ́νου ́τι επανειλημμ́νως ́χει ζητηθέ να
VS μ́ρχου των Οικονομικ́ν Υπηρεσίν Χ́ρη Σταματ́- μας δ́νεται απ́ τη ∆ΕΗ αναλυτικ́ χρ́ωση των λογα- 
κη στο ∆ημοτικ́ Συμβόλιο στη συνεδρ́αση της ριασμ́ν αν́ καταναλωτ́ ηλεκτρικό ρέματος.
25ης Σεπτεμβρ́ου, ́τι η ∆ΕΗ απ́ λ́θος δικ́ της σε να περ́σει απαρατ́ρητο.
Προς ενημ́ρωση ́λων το πρ́το τετρ́μηνο 2014 ο 
χρ́ωνε μειωμ́να μεν τα δημοτικ́ τ́λη στις κατοικ́- Η πρ́ην Αντιδ́μαρχος των Οικονομικ́ν Υπηρε-
συντελεστ́ς 1,52 ́ταν σωστ́ς στους λογαριασμός 
ες, σε εκτ́λεση της απ́φαση της προηγόμενης σίν του ∆́μου Μαρ́α Βαρσαμιδ́κη, για τις αιω- της ∆ΕΗ.
διόκησης για μέωση των δημοτικ́ν τελ́ν, αλλ́
ρόμενες αιχμ́ς του νυν Αντιδημ́ρχου, δ́νει τη δι- Το λ́θος της ∆ΕΗ αρχ́ζει –προκ́πτει μετ́ το δέ- 
αυξημ́να δημοτικ́ τ́λη στα καταστ́ματα κί της απ́ντηση:
τερο τετρ́μηνο του 2014. ́λλωστε το ανακ́λυψε τυ- 
απ́ τον Ιανούριο του 2014.
«Με ́γγραφ́ της η Αρμ́δια Υπηρεσ́α ∆ημοτικ́ν χάα η υπ́λληλος ελ́γχοντας τον προσωπικ́ της λο- 
Ο κ. Σταματ́κης διευκρ́νισε Προσ́δων του ∆́μου ΖΩΓΡΑΦΟΥ (με αποδεικτικ́ γαριασμ́. Υπ́ρξε ́μεση αντ́δραση-επικοινων́α 
́τι το λ́θος αυτ́ της ∆ΕΗ επ́δοσης) ́γκαιρα έχε αποστέλει τους ν́ους μειω- των αρμ́διων υπαλλ́λων των Οικονομικ́ν Υπηρε- 
απειλέ τον προπολογισμ́ του ∆́μου με μια μάρη τρ́- μ́νους συντελεστ́ς (μετ́ την τρ́τη συνεχ́ εκ ν́ου σίν του ∆́μου με την ∆ΕΗ η οπόα μετ́ απ́ ́λεγ- χο αναγν́ρισε το λ́θος της .
πα περ́που στα 400.000 ευ- μέωση των ∆ημοτικ́ν Τελ́ν απ́ τη ∆ιόκηση Καλ- λ́ρη). Το ́γγραφο απεστ́λη στη ∆ΕΗ τουλ́χιστον Επισημάνεται ́τι δεν υπ́ρξε λ́θος των υπηρε- 
ρ́, με αποτ́λεσμα να μην δ́ο φορ́ς η μια τ́λη Νοεμβρ́ου 2013 και η ́λλη αρ- σίν του ∆́μου Ζωγρ́φου .
μπορόν περαιτ́ρω να μεί- χ́ς ∆εκεμβρ́ου 2013.
∆ιευκριν́ζεται ́τι υπ́ρξε ́φελος των ∆ημοτ́ν 
σουν τα δημοτικ́ τ́λη, ́πως
Οι καταστ́σεις απ́ τη ∆ΕΗ για την απ́δοση των σε β́ρος του ∆́μου.
́χουν προγραμματ́σει.
∆ημοτικ́ν Τελ́ν διαβιβ́ζονται στο ∆́μο καθυστερη- ́λα τα ́γγραφα έναι στη δίθεση κ́θε ενδιαφε- 
Εν τ́λει αφ́νουν αιχμ́ς για
μ́να ( δηλαδ́ το Τμ́μα Ταμέου τον μ́να Οκτ́βριο ρ́μενου απ́ την αρμ́δια υπηρεσ́α του ∆́μου».
την προηγόμενη διόκηση 2014 θα ενημερωθέ για τις εισπρ́ξεις των τελ́ν της Τα ́γγραφα που επικαλέται η κ. Βαρσαμιδ́κη τα 
και να πλαν́ται το ερ́- ∆ΕΗ του μην́ς Αυγόστου 2014). Απ́ την αρμ́δια παρουσ́ασε στη συνεδρ́αση του ∆.Σ. στις 2 Οκτω- 
τημα, πως ́να τ́σο ση- υπηρεσ́α του ∆́μου δεν υπ́ρχει η δυνατ́τητα δια- βρ́ου, τα οπόα έναι κατατεθειμ́να και στο αρχέο 
μαντικ́ λ́θος το ́φη-
στάρωσης των στοιχέων έν έναι ορθ́ η χρ́ωση ́
των αρμ́διων υπηρεσίν του ∆́μου.


ΜΑΤ στη ∆́μαρχο απ́ τον Παναγίτη Αγγελ́πουλο


Με κ́νηση «ματ» στη σκακίρα στον λος με αναπληρωτ́ τον Κ́στα Ματζ́- ορ́ζεται έναι διόκηση τ́λους χρ́σης», 
ορισμ́ μελ́ν της συγκρ́τησης του να, η Λ́τα Πιτόνη με αναπληρωτ́ τον για να συμπληρ́σει ́τι: «Θα ́θελα επ́- 
∆ιοικητικό Συμβουλ́ου της ΜΑΞΙΑ∆ΗΖ Κ́στα Χωματ́, και περιμ́νουμε το τα- σης να ακόσω και τον αναπληρωτ́ του 
πρόβη ο επικεφαλ́ς της μέζονος αντι- κτικ́ μ́λος που θα ορ́σει ο κ. Αγγελ́- ∆ιευθ́νοντα Συμβόλου και δρ́ττοντας 
πολ́τευσης Παναγίτης Αγγελ́πουλος.
πουλος».
την ευκαιρ́α εγ́ θα ́θελα να προτέ- 
Ο αναπληρωτ́ς ∆́μαρχος Χ́ρης Ο κ. Αγγελ́πουλος αντ́δρασε για νω ́ναν δικ́ σας ́νθρωπο, απ́ τη δι- 
Σταματ́κης καταθ́τει την πρ́ταση της τον τρ́πο με τον οπόον γ́νονται οι ει- κ́ σας παρ́ταξη, ο οπόος ́χει δ́ο πτυχ́α Πολυτεχνέου, έναι ηλεκτρολ́- 
∆ιόκησης για το ∆ιοικητικ́ Συμβόλιο της ΜΑΞΙΑ∆ΗΖ με την οπόα προτένο- σηγ́σεις και ο ορισμ́ς των ατ́μων χω- ρ́ς ποτ́ να ́χει γ́νει κ́ποια συζ́τηση γος μηχανολ́γος μηχανικ́ς και πολιτι- 
νται:
για το θ́μα αυτ́ για να επισημ́νει ́τι: κ́ς μηχανικ́ς τον κ. Βασ́λη Παπαω- 
«Πρ́εδρος του ∆.Σ. ο Στ́φανος «∆εν πρ́πει να ξεχν́τε τις θ́σεις των ́ννου.
Γιόργιας, Αντιπρ́εδρος η Θ́κλα Χρι- παρατ́ξεων εδ́ και ιδιάτερα τις θ́σεις Και εκένοι. ..(!!!!!!!)
στοφορ́δου, ∆ιευθ́νων Σ́μβουλος ο της παρ́ταξης που εκφρ́ζεται απ́ Ο μεν κ. Σταματ́κης ως αναπληρω- πουλος, ́χι ́μως και τον αναπληρωτ́ 
Χρ́στος Φασ́τσας, μ́λη ο ́γης Παπα- εμ́ς. Σε μας θα δεχτέτε τον κ. Καραμπε- τ́ς ∆́μαρχος (απουσ́αζε τη συγκεκρι- που πρ́τεινε, ́σο δε για τον αναπλη- 
κωνσταντ́νου με αναπληρ́τρια τη Ρ́- σ́νη Γρηγ́ρη, μηχανικ́ ηλεκτρονικ́ν μ́νη στιγμ́ η ∆́μαρχος) ́δωσε απ́- ρωτ́ του ∆ιευθ́νοντα Συμβόλου δ́- 
νια Νενεδ́κη.
υπολογιστ́ν ως τακτικ́ μ́λος και τον ντηση μ́νον ως προς τον τρ́πο που λωσε ́τι δεν υφ́σταται μια τ́τοια θ́ση.
Για τον ορισμ́ των λακ́ν μελ́ν που Π́τρο Θεοδωρ́κο, αναπληρωτ́ του» .
ακολουθέται για την επιλογ́ του ορι- Το θ́μα ́μως δεν έναι αν υφ́σταται 
θα συμμετ́χουν στο ∆.Σ. διευκριν́ζει Στη συν́χεια ο κ Αγγελ́πουλος ζ́- σμό των προσ́πων που θα απαρτ́- ́ ́χι ορισμ́ς αναπληρωτ́ ∆ιευθ́νο- 
́τι συμπεριλαμβ́νονται ́τομα απ́ τησε να τοποθετηθέ η ∆́μαρχος στο ζουν το ∆ιοικητικ́ Συμβόλιο, και δ́- ντα Συμβόλου, αλλ́ η αποσίπηση 
́λες τα παρατ́ξεις και παρ́λληλα ζη- θ́μα σχετικ́ με την λειτουργ́α της ΜΑ- λωσε ́τι εμμ́νει στην πρ́ταση της για την αξιοπόηση εν́ς συγκεκριμ́- 
τ́ει απ́ τον κ. Αγγελ́πουλου να ορ́σει ΞΙΑ∆ΗΖ γιατ́ ́πως έπε «ως αντιπολ́- ∆ιόκησης.
νου ατ́μου (του Βασ́λη Παπαώννου), 
́να τακτικ́ μ́λος απ́ την παρ́ταξ́ του, το οπόο θα ́χει ως αναπληρωτ́ τευση η κ. ∆́μαρχος ζητόσε να σταμα- τ́σει η λειτουργ́α της ΜΑΞΙΑ∆ΗΖ γιατ́ Ο δε Πρ́εδρος του ∆ημοτικό Συμ- βουλ́ου κ. Κλαδευτ́ρας ανακόνωσε σημαντικ́ μ́λος του ΣΥΡΙΖΑ και της παρ́ταξης της ∆ημ́ρχου «Μαζ́ για την 
τον Λουκ́ ∆ελ́τη. Απ́ τις λοιπ́ς παρα- δεν ́χει καν́ναν ρ́λο ́παρξης και ́τι την τελικ́ σ́νθεση του ν́ου ∆ιοικητι- Π́λη μας» με μεγ́λη ενεργ́ συμμετο- 
τ́ξεις θα συμμετ́χουν ο Ανδρ́ας Στερ- πρ́πει να γ́νει δημοτικ́ διέθυνση» και κό Συμβουλ́ου, ́πως αναγρ́φεται πα- χ́ στην εκλογ́ της για το ∆ημαρχιακ́ 
γ́ου με αναπληρωτ́ τον κ. Φατσ́α, ο ζητ́ει επ́σης να μ́θει «αν αυτ́ς οι ραπ́νω, με μ́νη συμπλ́ρωση του ον́- αξ́ωμα και ο οπόος σ́μερα μ́χρι αυ- 
Φ́ντας Τσ́γκας με αναπληρωτ́ τον απ́ψεις του παρελθ́ντος ισχ́ουν και ματος ως τακτικ́ μ́λος τον Γρηγ́ρη τ́ τη στιγμ́, παραμ́νει ανενεργ́ς απ́ 
Χρ́στο Τομαρ́, ο Αντ́νης Λαμπρ́που-
σ́μερα, αν αυτ́ η διόκηση που σ́μερα
Καραμπεσ́νη που πρ́τεινε ο κ. Αγγελ́-
τη ∆ημοτικ́ ∆ιόκηση.


Πολεμ́με γρ́φοντας
Ανακόνωση του ΣΥΡΙΖΑ Ζωγρ́φου


Ο Βασ́λης Παπαώννου «δεν υπ́ρξε
Η γνωστ́ για τα φιλοπασοκικ́ της αισθ́ματα εφημερ́δα «́λλη ́ποψη» σε δη- 
μ́λος του ΣΥΡΙΖΑ» σ́μφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ Ζωγρ́φου.
μοσ́ευμ́ της αναφ́ρει ́τι, ο κ. Βασ́λης Παπαώννου, ο οπόος προτ́θηκε απ́ 
ΥΠΗΡΞΕ ενεργ́ μ́λος (συντονιστ́ς) της παρ́ταξης «Μαζ́ για την Π́λη μας» που έ- τον επικεφαλ́ς της δημοτικ́ς παρ́ταξης της δεξίς κ. Αγγελ́πουλο να αναλ́βει
χε β́βαια τις ευλογ́ες και τη συγκατ́θεση τ́σο του τοπικό ΣΥΡΙΖΑ, ́σο και της Κε- θ́ση στο διοικητικ́ συμβόλιο της δημοτικ́ς επιχέρη- 
ντρικ́ς Επιτροπ́ς του ΣΥΡΙΖΑ.
σης ΜΑΞIΑ∆ΗΖ, έναι «σημαντικ́ μ́λος του ΣΥΡΙΖΑ»!
Η ∆́μαρχος (η οπόα απουσ́αζε στην ́ναρξη της συνεδρ́ασης του ∆.Σ. για τον ορι- Αντιλαμβαν́μαστε το ́γχος των τοπικ́ν εκπροσ́- 
σμ́ των ∆ιοικητικ́ν Συμβουλ́ων των Ν.Π.∆.∆. του ∆́μου κλπ και η οπόα ασφαλ́ς θα πων της συγκυβ́ρνησης Σαμαρ́-Βενιζ́λου να συνδρ́- 
́λαβε γν́ση των ́σων συν́βησαν) αλλ́ και ο αντ’ αυτ́ς Αντιδ́μαρχος Σταματ́κης, μουν στο ́ργο της κ. Βόλτεψη εναντ́ον του ΣΥΡΙΖΑ.
μετ́ την πρ́ταση του Αγγελ́πουλου για τον Β. Παπαώννου να έναι αναπληρωτ́ς ∆υστυχ́ς ́μως για αυτός, ότε οι κεντρικ́ς ότε οι 
του ∆ιευθ́νοντα Συμβόλου της ΜΑΞΙΑ∆ΗΖ, δεν έπαν κουβ́ντα για το συγκεκριμ́νο τοπικ́ς «μονταζίρες» δεν τους σ́ζουν δίτι «το ψ́μα ́χει .κοντ́ ποδ́ρια».
πρ́σωπο έν συμφωνέ ́ ́χι στη πρ́ταση Αγγελ́πουλου και γενικ́ δεν ́γινε καμ́α Ο κ. Β. Παπαώννου ∆ΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΠΟΤΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ 
κουβ́ντα ,το ́καναν «κοιν́ς γαργ́ρα».
ΣΥΡΙΖΑ.
Αναφορικ́ με την ανακόνωση του ΣΥΡΙΖΑ Ζωγρ́φου, μακρί απ́ εμ́ς το «μοντ́ζ» Η στοιχείδης δημοσιογραφικ́ δεοντολογ́α υπαγο- 
της κεντρικ́ς πολιτικ́ς σκην́ς ́ της διαμ́ρφωσ́ς της κατ́ κ́ποιον τρ́πο.
ρέει στην εφημερ́δα, αν δημοσ́ευσε την λ́θος πληροφορ́α εξαιτ́ας παραπληρο-
Εμές «πολεμ́με γρ́φοντας» κατ́ την ρ́ση του Τσ́πρα στην Πανεπιστημιόπολη φ́ρησης, να επανορθ́σει. Έδωμεν!
«πολεμ́με και τραγουδ́με», δεν πετροβολ́με το ΠΑΣΟΚ και συγχρ́νως να προσπα- Η Σ.Ε της Ο.Μ. Ζωγρ́φου του ΣΥΡΙΖΑ 
θόμε να μοίσουμε στον Ανδρ́α Παπανδρ́ου, συχνωτιζ́μενοι με τα απολειφ́δια του.
6/10/2014

∆́λωση 
Με αφορμ́ ́λων των παραπ́νω και εξαιτ́ας Επειδ́ υπ́ρξα στ́λεχος της παρ́ταξης προ- 
Βασ́λη Παπαώννου
της πρ́τασης του επικεφαλ́ της μέζονος Αντι- ερχ́μενο απ́ το χ́ρο της Κοινωνικ́ς Αριστερ́ς 
πολ́τευσης Παναγίτη Αγγελ́πουλου, για την και για μεγ́λο δίστημα εκλεγμ́νο μ́λος με ισχυ- 
αξιοπόηση σε διοικητικ́ θ́ση του Βασ́λη Παπα- διεξοδικ́ ενημ́ρωση και αναλυτικ́ συζ́τηση επ́ ρ́ πλειοψηφ́α, συντονιστ́ της, καθ́ς επ́σης για 
ώννου, ́ντονη φημολογ́α τον ́φερε διαγραμμ́- ́λων των θεμ́των που απασχολόν το ∆́μο Ζω- μια 12ετ́α Πρ́εδρος και Αντιπρ́εδρος του εξω- 
νο απ́ την παρ́ταξη «Μαζ́ για την Π́λη μας».
γρ́φου. Στο πλάσιο αυτ́ς της συζ́τησης ́να μ́- ραστικό – πολιτιστικό συλλ́γου ο ΙΛΙΣΟΣ, η 
Αναζητ́σαμε τον Βασ́λη Παπαώννου για το λος της ανεξ́ρτητης δημοτικ́ς παρ́ταξης «Μαζ́ πρ́ταση αυτ́ ́πεσε στο κεν́.
π́σο αληθιν́ έναι η φ́μη αυτ́ ́ ́χι, και μας για την Π́λη μας» προερχ́μενο απ́ το ΣΥΡΙΖΑ Απ́ δω και π́ρα μ́λημ́ μου θα έναι η ́σο γ́- 
απ́ντησε ́τι:
πρ́τεινε τη διαγραφ́ μου απ́ τη παρ́ταξη, λ́γω νεται η πιστ́ εφαρμογ́ του προγρ́μματος «Μα- 
«Στην πρ́σφατη Γενικ́ Συν́λευση του «Μαζ́» της πρ́τασης του Αγγελ́πουλου για εμ́να σε ζ́» του οπόου υπ́ρξα απ́ τους βασικός συντ́- 
και στο πλάσιο του «εμές» αποφασ́ζουμε, ́γινε
προηγόμενο δημοτικ́ συμβόλιο.
κτες.


   4   5   6   7   8