Page 1 - ΦΥΛΛΟ 125 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
P. 1


η ́λλη ́ποψη
στου Ζωγρ́φου
μηνιάα κοινωνικοπολιτικ́ εφημερ́δα


ΕΤΟΣ 11ο • Αρ. Φ́λλου 125 • ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 
∆ιέθυνση: Κορν́βου 12, Ζωγρ́φου, Τ.Κ. 15772, Τηλ: 210-7715997 Fax: 210-7717149


∆ΙΑΒΑΣΤΕ μας τ́ρα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο www.alliapopsi.gr

Και τα ν́α email: alliapopsi@ath.forthnet.gr, gr@alliapopsi.gr και aper@alliapopsi.gr

Με ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ. 

και ΠΟΙΑ.


Φωτορεπορτ́ζ 

28ης Οκτωβρ́ου
Η ν́α ∆ιόκηση της κ. Κα- λη μας».
φατσ́κη ́χει υποσχεθέ Μεταξ́ των ́λλων ́χει

́̊̈ß̈́ 3μια καινόργια διαδικασ́α δεσμευτέ – υποσχεθέ:
̧
στη διαχέριση του ∆́μου.
• Η ∆ημοτικ́ Αρχ́ να 
Παρ’ ́λες τις μεγ́λες έναι «ορατ́» και «παρό-
διεκδικ́σεις που μαζ́ με σα» παντό.
τους ́λλους 20 ∆ημ́ρ- • Να λειτουργ́σουν οι
τις αν́γκες του Ζωγραφί- λ́ου.
Ο Γεν. Γραμματ́ας 
χους που αν́κουν στον περισσ́τερες δομ́ς παιδι- τικου λαό.
• Να παρεμβάνει τυπι-
ΣΥΡΙΖΑ και αναφ́ρονται κό σταθμό κλπ. με εργα- • Οι κοινωνικ́ς, πολιτι- Αποκεντρωμ́νης 
κ́ αλλ́ και ουσιαστικ́ η 
στην ιδρυτικ́ διακ́ρυξη ζ́μενους αορ́στου χρ́- στικ́ς αθλητικ́ς δρ́σεις ∆ημοτικ́ Αρχ́ σε τυχον ∆ιόκησης έπε ΟΧΙ 
της παρ́ταξης «Ριζοσπα- νου.
και παρεμβ́σεις να έναι απολ́σεις ́ βλαπτικ́ς ερ- 
στικ́ Αυτοδιοικητικ́ Πρω- • Η π́λη να έναι καθα- συνεχές και να μην υπ́ρ- γασιακ́ς αποφ́σεις της στη ∆ημοτικ́ Απ́φαση
τοβουλ́α» ́χει να υλοποί- ρ́.
χει «αυτοχρηματοδ́τηση» 
́̊̈ß̈́ 4̧
σει τις υποσχ́σεις της στο • Οι συντηρ́σεις των απ́ τους δημ́τες.
Κεντρικ́ς ∆ιόκησης.
Ζωγραφίτικο λά που την υποδομ́ν να έναι ουσια- • Να μην υπ́ρχουν μη ́πως και αρκετ́ς ́λλες 
υποσχ́σεις και προγραμ- 
εξ́λεξε, αλλ́ και τις δε- στικ́ς και τεκμηριωμ́νες
κυβερνητικ́ς οργαν́σεις ματικ́ς δηλ́σεις οι οπόες 
σμέσεις που αναφ́ρονται • Να υπ́ρξουν ν́α ́ρ- που να διαχειρ́ζονται κον- Οι ∆ιοικ́σεις 
στο πρ́γραμμα της παρ́- γα και να συνεχιστόν τα δ́λια, χωρ́ς την ενημ́ρω- θα αναλυθόν σε επ́μενα 
ταξ́ς της «Μαζ́ για την Π́-
ημιτελ́ για να καλ́πτουν
ση του ∆ημοτικό Συμβου-
β́ματα της εφημερ́δας.
Ν.Π.∆.∆. και 


Επιτροπ́ν Η ∆ΗΜΑΡΧΟΣ στον ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

του ∆́μου

Έναι η δέτερη ∆́μαρχος η Τ́να Καφατσ́κη, 
μετ́ τον ∆́μαρχο Χαλανδρ́ου Σ́μο Ρόσσο ́̊̈ß̈́ 5
που καλέ ο Εισαγγελ́ας Εφετ́ν για να εξετα- 
στέ ανωμοτ́ και να δ́σει εξηγ́σεις για την ́ρ- 
νηση της παρ́δοσης στοιχέων για τον επαν́- 
λεγχο των συμβ́σεων των δημοτικ́ν υπαλλ́- Μικροσκ́πιο

λων που οι συμβ́σεις τους μετετρ́πησαν σε αο- 
ρ́στου χρ́νου με το Ν́μο Παυλ́πουλου.
Εδ́ ακόσαμε ́να ευφ́νταστο σεν́ριο αν σε 
περ́πτωση παραπεμφθέ σε δ́κη η ∆́μαρχος
́̊̈ß̈́ 7̧
σελ́δα 4


ΜΑΤ στη ∆ΗΜΑΡΧΟ
̧́̀̈̂́̂̈ ̂̊́̂̃̈


Με κ́νηση «ματ» στη σκακίρα ∆ιοικητικ́ Συμβόλιο της ΜΑΞΙΑ- ̧́́̃̃̂́́́ - ̀Ð̊̃́̈́

στον ορισμ́ μελ́ν της συγκρ́- ∆ΗΖ με την οπόα προτένονται:
τησης του ∆ιοικητικό Συμβου- Πρ́εδρος του ∆.Σ. ο Στ́φανος ́÷̈̈Þ ÷̈̃̈́
λ́ου της ΜΑΞΙΑ∆ΗΖ πρόβη ο επι- Γιόργιας, Αντιπρ́εδρος η Θ́κλα 
κεφαλ́ς της μέζονος αντιπολ́- Χριστοφορ́δου, ∆ιευθ́νων Σ́μ- ̈þ̧̂̀ ̀̊̂́̂̈Ð̈̃̈̈́
τευσης Παναγίτης Αγγελ́- βουλος ο Χρ́στος Φασ́τσας, μ́- 
πουλος
.
λη ο ́γης Παπακωνσταντ́νου με 
Ο αναπληρωτ́ς ∆́μαρχος Χ́- αναπληρ́τρια τη Ρ́νια Νενεδ́- 
ρης Σταματ́κης καταθ́τει την κη.
Ð̧̈̃̈̈̈̃ß̊̀: 210 7483283/ FAX: 210 7777220 
πρ́ταση της ∆ιόκησης για το
σελ́δα 6
̂́̃̀́ ̃̊̀̃̃ß̈̃ Ð́ð́́̈̃́̈̃ - ̂.̂.: 15773   1   2   3   4   5