Page 5 - ΦΥΛΛΟ 125 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
P. 5


̧ ̧̈̈̈ ̈ð̈ø̧
5


Oι ∆ιοικ́σεις Νομικ́ν Προσ́πων και Επιτροπ́νΝ.Π.∆.∆. «Αθλητισμό & Πολιτισμό»
ΚΕΠΧΕΟ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ (ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ των ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΓΚΡΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ της ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ)
ΜΕΛΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Οι εκπροσ́ποι του ∆́μου Ζωγρ́φου στο ∆ιοικητικ́ 
ΒΟΥΡΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ METIKAΡΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ Συμβόλιο του Κ́ντρου Πρ́ληψης των Εξαρτ́σεων και 
ΓΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΕΝΕ∆ΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ. Προαγωγ́ς της Ψυχοκοινωνικ́ς Υγέας (ΚΕΠΧΕΟ) έναι:
ΤΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ ΚΑΖΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ 
ΝΤΑΟΥΤΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ ΖΩ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΑΠΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΖΑΜΙΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. ΚΑΚΟΥΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΣΤΕΛΛΑ ∆ΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΝΕΝΕ∆ΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
Χριστοφορ́δου Θ́κλα ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΣΜΕΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γιόργας Στ́φανος 
ΜΑΞΙΑ∆ΗΖ
MIXAΛΑΚΕΑ ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΦΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Τα υπ́λοιπα μ́λη ορ́ζονται σ́μφωνα με το καταστατικ́ ΜΑΞΙΑ∆ΗΖ
ΨΑΡΙΑΝΟΥ ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ απ́ τους κ́τωθι φορές/συλλ́γους :
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΣΠΙΡΙΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ́νας (1) εκπρ́σωπος απ́ το ΝΠ∆∆ Πολιτισμό & Αθλη- 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ τισμό ο οπόος θα έναι ο Γενικ́ς Γραμματ́ας του ∆Σ, 
ΚΟΛΛΙΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
́νας(1) εκπρ́σωπος απ́ τον Σ́λλογο Φαρμακοποίν – Τομ́α Ζωγρ́φου,
́νας (1) αιρετ́ς εκπρ́σωπος απ́ τους εργαζ́μενους 
του Κ́ντρου Πρ́ληψης ∆́μου Ζωγρ́φου,
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ»
́νας (1) εκπρ́σωπος ορ́ζεται απ́ το ∆Σ Περιφ́ρειας 
Αττικ́ς, ως Αντιπρ́εδρος ).
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ ΤΙΝΑ -∆́μαρχος 
ΙΣΟΒΙΟ ΜΕΛΟΣ: ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 
ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ-ΣΦΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ∆ημ. Σ́μβουλος 
ΜΕΤΙΚΑΡΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ , ∆ημ. Σ́μβουλος ΜΠΟΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ , ∆ημ. Σ́μβουλος
ΜΕΛΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΜΑΡΑΓ∆Ω
Καντίτης ∆ημ́τρης Χρ́στος Φασ́τσας ΝΟΥΝΕΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΜΑΞΙΑ∆ΗΖ
Συντονιστικ́ Τοπικ́ ́ργανο Πολιτικ́ς Προστασ́ας
Αρμπιλίς Στάρος Αντιδ́μαρχος Καθαρίτητας 
Κακουρ́δης Κων/νος
ΜΑΞΙΑ∆ΗΖ Α.Ε.
Βουιδ́σκης Μιχ́λης
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΓΙΟΥΡΓΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΟΥ-ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗ ΘΕΚΛΑ 
Σχολικ́ Επιτροπ́ Α/βαθμιας Εκπάδευσης
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:. ΦΑΣΙΤΣΑΣ ΧΡIΣΤΟΣ και 
Πρ́εδορς Αλεξανδρ́ Ευσταθ́α
ΜΕΛΗ:
ΤΑΚΤΙΚΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
Σχολικ́ Επιτροπ́ Β/βαθμιας Εκπάδευσης: ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΗΣ
ΝΕΝΕ∆ΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ 
Πρ́εδρος Κικ́κης Νικ́λαος
ΤΣΟΓKΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ
ΤΟΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΤΖΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
Πρ́εδρος ∆ημοτικ́ς Επιτροπ́ς Παιδέας
Κικ́κης Νικ́λαος
ΜΠΙΤΟΥΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΑΡΑΜΠΕΣΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
∆ΕΛΕΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 
Επιτροπ́ ∆ιαχέρισης του Κοινωνικό Παντοπωλέου
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΦΑΤΣΕΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Καππ́ς Γίργος
Η θητέα των ∆ιοικητικ́ν Συμβουλ́ων των Νομικ́ν Προσ́πων 
Καππ́ς Γίργος Γκρ́κας Παναγίτης έναι πενταετ́ς και ακολουθέ τη ∆ημοτικ́ θητέα.
ΚΕΠΧΕΟ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ και ας μην το... παρακ́νουμεΜ́χρι τ́ρα γνωρ́ζαμε ́τι η ́ννοια του εθελοντι- σης που βίνει η Χ́ρα μας, με τη δημιουργ́α κοι- (Αλεξανδρ́ και Αγ́ου Γερασ́μου), και
σμό βασ́ζεται στην ιδ́α της ανθρ́πινης αλληλο- νωνικ́ν παντοπωλέων, κοινωνικ́ν φαρμακέων, ∆έτερον: Η εμπεριστατωμ́νη και ορθ́ ερ́τηση
βόθειας πό ο καθ́νας μας προσφ́ρει τον εαυτ́ δωρέν διανομ́ τροφ́μων, φαρμ́κων, σχολικ́ν που ́κανε ο δημοτικ́ς σ́μβουλος της Λακ́ς Συ- 
του, αλλ́ και ́λες του τις δυν́μεις στην υπηρεσ́α βιβλ́ων κ.α, στους οικονομικ́ ασθεν́στερους συ- σπέρωσης, Μ́κης Μπαρμπ́ρης στο δημοτικ́ 
του π́σχοντα συνανθρ́που του, χωρ́ς να ζητ́ει μπολ́τες μας.
συμβόλιο της 16ης Οκτωβρ́ου στα πλάσια των 
αμοιβ́ και ́τι ταυτ́ζεται με τη φιλανθρωπ́α κυρ́ως Στη καταγραφ́ αυτ́ς της σκ́ψης οδηγηθ́καμε ερωτ́σεων, αναφορικ́ με το παραπ́νω θ́μα του 
για να αποδ́σει μια καινόργια αρετ́, την αγ́πη για δ́ο λ́γους:
«εθελοντισμό» ο οπόος ρ́τησε, μεταξ́ των ́λ- 
για το συν́νθρωπο.
Πρ́τον: ∆ιαπιστ́σαμε ́τι η ν́α δημοτικ́ αρχ́ λων, την Αντιδ́μαρχο Παιδέας κ. Αλεξανδρ́:

Τ́τοιες μορφ́ς εθελοντισμό, δυστυχ́ς, ανα- ονοματ́ζει ως «εθελοντισμ́» ομ́δες γυναικ́ν και «Ποια έναι η θ́ση της σε συγκεκριμ́νες δρ́- 
πτ́χθηκαν ραγδάα εξαιτ́ας της οικονομικ́ς κρ́-
μαθητ́ν να β́φουν τα παγκ́κια των πλατείν
σεις, ́πως το β́ψιμο στα παγκ́κια της πλατέας 
Αγ́ου Γερασ́μου απ́ μαθητ́ς, γονές του 5ου και 
6ου ∆ημοτικό Σχολέου στα πλάσια του «εθελοντι- 
σμό» με τη σ́μφωνη γν́μη των ∆ιευθυντ́ν, 
(διευθ́ντρια του 6ου έναι η κ. Αλεξανδρ́), γιατ́ 
με δεδομ́νη τη γενικ́τερη κατ́σταση που υπ́ρχει 
στην Παιδέα γ́νεται μια προσπ́θεια στα πλάσια 
του «ν́ου σχολέου», να διαπαιδαγωγέ τα παιδί 
απ́ μικρ́ ηλικ́α, ́τι εδ́ θα πρ́πει οι γονές να 
μαζέουν χρ́ματα για να λειτουργόν τα σχολέα, 

́τι η πλατέα έναι των μαθητ́ν ́ρα έναι και δικ́ 
τους ευθ́νη να β́φουν τα παγκ́κια, άριο μεθά- 
ριο με την ́δια λογικ́ τα σκουπ́δια που αν́κουν 
στο ∆́μο, θα πρ́πει να βγουν και οι δημ́τες να 
βοηθ́σουν».
Η κ. Αλεξανδρ́ απ́ντησε ́τι ́λα αυτ́ ́γιναν 
στα πλάσια της «περιβαλλοντικ́ς εβδομ́δας» με- 
τ́ απ́ εγκ́κλιο του Υπουργέου με την ενημ́ρωση 
και συμμετοχ́ των γονίν.
Απλ́ εμές προτένουμε στη κ. Αντιδ́μαρχο, την 

επ́μενη φορ́ να προβ́λλει στους μικρός μαθη- 
τ́ς ταιν́ες μικρό μ́κους για την πραγματικ́ ́ν- Λ. Παπ́γου 30, 157 71 Ζωγρ́φου, Εμπορικ́ Κ́ντρο ́νοιξη (3ος ́ροφος)
νοια του «εθελοντισμό» και τα παγκ́κια ας τα β́- 
ψουν οι υπηρεσ́ες του ∆́μου που έναι και υπέ- Τηλ.: 210 77 79 990, www.hypergymnastics.com
θυνες γι’ αυτ́ τη δουλεί.


   3   4   5   6   7