Page 7 - ΦΥΛΛΟ 125 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
P. 7


η ́λλη ́ποψη
7


Στο ΜΙΚΡΟΣΚOΠΙΟΙσοψηφ́α ́δειξε το @@@@@
Για αυτ́ν τον ευκ́- λυπτο που πετσοκ́- Πρωτοδικέο Αθην́ν για 
πηκε στη συμβολ́ τους υποψ́φιους της Η απ́φαση του ∆ικα- 
των οδ́ν Παπαν- παρ́ταξης «Ζωγρ́φου στηρ́ου θα ανακοινωθέ 
δρ́ου & Λουλου- Μπροστ́» του Παναγί- στις 4 Νοεμβρ́ου.
δίν, οι περ́οικοι τη Αγγελ́πουλου, μετα- 
καταγγ́λλουν ́τι ξ́ Λεων́δα Κουφό και @@@@@
δεν «απειλόσε» κα- Μιχ́λη Βουδ́σκη.
ν́ναν και ́τι μ́λλον Οι πρ́τες καταγγελ́- 
«απειλόσε» την επι- χέρηση που πρ́- @@@@@
ες για την κοινωνικ́ πο- 
«ΕΡΜΗΣ» Ζωγρ́φου
σφατα εγκαταστ́θη- λιτικ́ που ασκέ η ν́α 
κε.
Μετ́ απ́ τρές συνε- ∆ιόκηση, ́ρχισαν.
χές αποφ́σεις το Πρω- 
ΗΑκαδημ́α του «ΕΡΜΗ» Ζωγρ́φου που ιδρ́η- τοδικέο κατ́ληξε ́τι οι @@@@@
κε το 1995, λειτουργέ ανελλιπ́ς τα τελευ- Μόσκου και δ́ο παραπ́νω συνυπο- 
τάα 19 χρ́νια, με απτ́ αποτελ́σματα στο Εκβατ́νων. ψ́φιοι ́λαβαν 409 σταυ- Στο Ά ΚΑΠΗ γιορτ́- 
́νας ευκ́λυ- ρός.
στηκε η επ́τειος της 
ενεργητικ́ της, τα οπόα αποδ́δουν καρπός, αφό πτος που «με- 28ης Οκτωβρ́ου και 
πολλό ποδοσφαιριστ́ς της πάζουν σε επαγγελμα- γ́λωσε» μαζ́ @@@@@
́πως μας κατ́γγειλαν 
τικ́ πρωταθλ́ματα, ́πως οι:
μας εξαφαν́- ηλικιωμ́νοι που προσ́λ- 
Ιωανν́δης στον «Αχαρνακ́»,
στηκε, αφ́νο- Ο Μιχ́λης Βουδ́-
θαν αψηφ́ντας τη βρο- 
Κωνσταντ́νου στον «Αστ́ρα Β́ρης», ντας π́σω του σκης ́χει ορκιστέ δημο-
χ́, διαπ́στωσαν μια 
Μητσ́πουλος και Τζωρτζ́ς στον «Ηλυσιακ́», και το... τρ́ποδο.
τικ́ς σ́μβουλος κατα- 
Παπαδημητρ́ου στον «Χαραυγιακ́».
λαμβ́νοντας την 4η θ́-
ανέπωτη μιζ́ρια.
ση στη σειρ́ της παρ́-
∆́ο ποδοσφαιριστ́ς ο Χαραλαμπ́πουλος και ο
ταξης του, την οπόα δι- @@@@@
Βιτωρ́τος π́γαν στην Κ17 του «Πανιων́ου», ο Κολ- εκδ́κησε μετ́ απ́ ́ν-
τσ́δης στην Κ17 του «Ολυμπιακό», ο Παπανικολ́ου σταση που υπ́βαλε στο Μας τ́νισαν πως δεν 
στην Κ17 του «Πλατανί» Χαν́ων ο Καβαλ́ρης στην Πρωτοδικέο, το οπόο αρχικ́ ε- μελ́ς Εφετέο Πλημ/των ́γινε διαμαρτ́ρονται επειδ́ τους 
Κ13 του «Ολυμπιακό» και ο Σπυρ́πουλος με τον ́χε ανακηρ́ξει τον Λεων́δα η δ́κη του Γίννη Καζ́κου, μαζ́ πρ́σφεραν μ́νον μισ́ ποτ́ρι 
Παγ́νη στην Κ16 του «Πανιων́ου».
Κουφ́.
με ́λλους π́ντε συγκατηγορου- κ́κα κ́λα, αλλ́ γιατ́ αναπο- 
Επ́σης π́ρα πολλό ποδοσφαιριστ́ς του «ΕΡΜΗ» μ́νους του.
λόν τις ́λλες χρονίς, με τους 
@@@@@
́λλους ∆ημ́ρχους, με τους
στελεχ́νουν τον «Αστ́ρα» Ζωγρ́φου, τον «́ρη» @@@@@
́λλους υπέθυνους...
Β́ρωνα και πολλ́ς ́λλες ομ́δες των γ́ρω απ́ το Ο Λεων́δας Κουφ́ς με αντ́ν- 
∆́μο μας, περιοχ́ν.
στασ́ του ζητόσε να καταμε- Σ́μφωνα με το κατηγορητ́- @@@@@
Προπονητ́ς των ποδοσφαιριστ́ν έναι οι Θαν́- τρηθόν και π́λι οι ψ́φοι και ριο ́ταν ́ταν ∆́μαρχος «με 
σης Τσακαν́κας, Π́τρος Σαμπ́νοβιτς, Βασ́λης ∆́λ- των δ́ο υποψηφ́ων και ́τσι στη πρ́θεση παρ́βη τα καθ́κοντα Η οικονομικ́ κρ́ση, αντιμε- 
γας. Κ́στας Παπαδημητρ́ου και Τ́μας Κότρας.
τρ́τη καταμ́τρηση βρ́θηκε να της υπηρεσ́ας του, με σκοπ́ να τωπ́ζεται με πολλός τρ́πους, 
Στις υποδομ́ς 5Χ5 ο «ΕΡΜΗΣ» ́χει ́ξι πανελλ́- ισοψηφόν και οι δ́ο.
προσπορ́σει σε ́λλον παρ́νο- αρκέ να ́χεις θ́ληση και με- 
νια πρωταθλ́ματα και τρ́α κ́πελλα.
μο ́φελος και συγκεκριμ́να ρ́κι για την προσφορ́.
@@@@@
στις 27-7-2009, πρόβη στη με- 
ταφορ́ 7 ατ́μων..αφό π́τυ- @@@@@
Το ποιος τε- χε την ́κδοση της υπ’ αριθμ. 
λικ́ κατ́χει 363/27.7.2009 απ́φασης του οι- Γιορτ́ στα ΚΑΠΗ και ποιος 
την 4η θ́ση κέου ∆ημοτικό Συμβου- ενημερ́θηκε; Ότε οι Σ́μβουλοι 
πρόκυψε απ́ λ́ου....».
για να παρευρεθόν. Μιλ́με 
την κλ́ρωση φυσικ́ για την Αντιπολ́τευση.
που ́γινε και @@@@@
αυτ́ς δεν έ- @@@@@
ναι ́λλος απ́ Συγκατηγορόμενοι του έναι 
τον Μιχ́λη ο τ́τε Πρ́εδρος του ∆ημοτικό Εκένο που ́γινε αισθητ́ 
Βουδ́σκη.
Συμβουλ́ου ∆ημ́τρης Ρ́γας, η στην παρ́λαση της 28ης 
́λλη Κουτσογίννη πρ́ην σ́- Οκτωβρ́ου ́ταν η μη κατ́θεση 
@@@@@
ζυγο Γίννη Καζ́κου η Αναστα- 
σ́α Μπ́του, η Κων/να Τσ́γκα στεφ́νου απ́ τον εκπρ́σωπο 
Στις 8 Οκτωβρ́ου στο Γ́ Τρι-
και η Χρυσόλα Παππ́.
των Εν́πλων ∆υν́μεων. Γιατ́;


ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ


   4   5   6   7   8