Page 8 - ΦΥΛΛΟ 125 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
P. 8


η ́λλη ́ποψη
8


́̂́̀̊̃́ ̧́̀̊́́ ̧̈́́̀̊́́ ̧̊̈̀̊̃́̈́́


∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - Γ. Ζωγρ́φου 7 ΚΕΚ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - Μπισκ́νη 7 Ισοκρ́τους ΚΑΦΕ CELIO - Αμμοχ́στου & Πιερρ́κου 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ - Λεωφ. Παπ́γου ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ 4Χ4 - Λεωφ. Κοκκινοπόλου 
- Ανακρ́οντος 60
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ - Γρηγ. Αυξεντ́ου 63 ΑΘΛ.ΚΕΝΤΡΟ ΣΑΡΓΚΑΝΗ-ΜΠΕΡΙΟΥ - Τ́ρμα Γ. Παπανδρ́ου 
Ά ΚΑΠΗ - Κρατερό & Λιβ́ης
ΚΑΦΕ ΖΕΝ - Ουλωφ Π́λμε 18
ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Β́ ΚΑΠΗ - Γρ́μμου 19 ΚΑΦΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - Όλωφ Π́λμε 23
ROCK HOUSE - Λ. Παπ́γου 111
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΙΛΙΣΙΩΝ - Ταξ́λου ΚΑΦΕ CLICK - Όλωφ Π́λμε 29 – 31 CAFE ADESTE - Μπισκ́νη 85
ΚΕΚ ΙΛΙΣΙΩΝ - Θεοδ́μαντος 29
ΚΑΦΕ AVEC 4 - Πλ.Αλεξανδρ́ (Γαρδ́νια)
ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ «ΣΠΙΤΙΚΟ» - Όλωφ Π́λμε 18


Εξετ́σεις Μαστογραφ́ας Παλαιό Ζωγραφίτες
Η τρισυπ́στατη
στο ∆́μο
Αγιασμ́ς
Β́σω ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ

Στα πλάσια της
Η ν́α χειμεριν́ περ́οδος ξεκ́νησε για τους Πα- 
προσπ́θειας να βοη-
Η Β́σω Στρακαντόνα αν́μεσα στις υποχρέ- 
θηθόν οι γυνάκες
λαιός Ζωγραφίτες στις 13 Οκτωβρ́ου με τον καθιε- σεις της μεταξ́ Βιβλιοθ́κης του Πανεπιστημ́ου 
και να γνωρ́σουν για-
ρωμ́νο αγιασμ́, στο δικ́ τους στ́κι, στη Β́λα Παυ- 
τ́ πρ́πει να υποβ́λ-
λ́να.
και ∆ημοτικ́ δρ́μενα, βρ́σκει το χρ́νο να ξεδι- 
λονται σε μαστογρα-
Μ́λη, φ́λοι, ο επικεφαλ́ς της παρ́ταξης «Ζωγρ́- πλ́σει και μια ́λλη πτυχ́ του εαυτό της, αυτ́ 
φικ́ ́λεγχο η Ελλη-
φου Μπροστ́» Παναγίτης Αγγελ́πουλος, ο Αντιδ́- της υποκριτικ́ς, γιατ́ ́χει θ́ληση και αναπτυγμ́- 
νικ́ Αντικαρκινικ́ Εταιρέα μετ́ απ́ μ́α γεννάα χο- μαρχος Χ́ρης Σταματ́κης, η πρ́ην Αντιδ́μαρχος νο το άσθημα της προσφορ́ς.
ρηγ́α και συνεχ́ υποστ́ριξη της εταιρέας καλλυντικ́ν Μαρ́α Βαρσαμιδ́κη, δημοτικό σ́μβουλοι ν́οι και Το θ́ατρο ELYZE παρουσίζει τη θεατρικ́ πα- 
AVON κατασκέασε και εξ́πλισε με σ́γχρονα μηχα- πρ́ην, ́δωσαν το παρ́ν.
ρ́σταση «OSCAR» στην οπόα συμμετ́χει και η 
ν́ματα μ́α κινητ́ μον́δα μαστογρ́φου.
Ο Πρ́εδρος ∆ημ́τρης Μπ́τσικας τους καλωσ́ρι- ́δια, ως ηθοποίς.
Η μον́δα αυτ́ περιοδέει σε δίφορες περιοχ́ς της σε με την ́δια π́ντα θ́ρμη και τους υποσχ́θηκε πολ- 
δωρέν μαστογραφικ́ ́λεγ- λ́ς κοινωνικ́ς εκπλ́ξεις, εν́ παρ́λληλα ζ́τησε απ́ 
χ́ρας μας και προσφ́ρει τη ν́α δημοτικ́ αρχ́ να σταθέ και αυτ́ στο πλευρ́ 
χο στις γυνάκες που το ́χουν αν́γκη, γιατ́ ο τακτικ́ς 
προληπτικ́ς ́λεγχος με μαστογραφ́α φάνεται να μεί- τους, ́πως ́λες οι απερχ́μενες διοικ́σεις.
νει τη θνησιμ́τητα απ́ την ασθ́νεια σε ποσοστ́ που 
φθ́νει το 30%.
́λες οι επιστημονικ́ς εταιρέες συνιστόν στις γυ- 
νάκες απ́ την ηλικ́α των 40 ετ́ν να υποβ́λλονται σε 
τακτικ́ προληπτικ́ ́λεγχο με μαστογραφ́α κ́θε ́να ́ 
δ́ο χρ́νια, γιατ́ ο καρκ́νος του μαστό έναι η συχν́- 
τερη κακόθεια που χτυπ́ει τις γυνάκες.
Η εξ́ταση έναι αν́δυνη, διαρκέ ελ́χιστο χρ́νο και 
με τα ν́α μηχαν́ματα ́χουν χαμηλ́ δ́ση ακτινοβολ́ας. 
Στη προσπ́θεια αυτ́ και μετ́ απ́ πρ́σκληση και
φιλοξεν́α του ∆́μου Ζωγρ́φου, η μον́δα μαστογρ́- Πριν π́με να παρακολουθ́σουμε την παρ́- 
φου απ́ της 13 μ́χρι της 15 Οκτωβρ́ου βρ́θηκε στην σταση μας προετοιμ́ζει για την υπ́θεση του ́ρ- 
Πλατέα Αλεξανδρ́ (Γαρδ́νια) για τη δωρέν αυτ́ εξ́- γου και μας λ́ει ́τι «Ο ́σκαρ έναι ́να δεκ́χρο- 
ταση.
νο παιδ́, ́ρρωστο στο κρεβ́τι εν́ς νοσοκομέου. 
Σ́μφωνα με τα στοιχέα που συγκ́ντρωσε η παραπ́- Κοντ́ του η γιαγί Ρ́ζ, ́πως τη φων́ζει ο 
νω μον́δα, οι γυνάκες που εξετ́στηκαν ́ταν περ́που ́σκαρ, του κρατ́ συντροφί και τον παροτρ́νει 
140.
να γρ́ψει γρ́μμα στο Θέ. Μια καταπληκτικ́ 
ιδ́α της Θα αλλ́ξει τη ζώ του μικρό ́σκαρ.
Μ́α τρυφερ́ προσ́γγιση μιας τραγικ́ς ιστορ́- 
ας που κατορθ́νει μ́σα απ́ το χιόμορ και την Πρ́γραμμα διαλ́ξεων Ιστορ́ας της Τ́χνης
απλ́τητα να προσεγγ́σει λυτρωτικ́ το θεατ́».
Η ελέθερη απ́δοση του ́ργου έναι του Μπ́- 
μπη Κλαλίτη απ́ τη νουβ́λα του ́ρικ Εμ́νου- Το Μουσέο Γουνα- μ́χρι τις τελευτάες δε- 
ελ Σμ́τ «Αγαπητ́ Θέ».
ρ́πουλου θα παρου- καετ́ες του 20ου αίνα 
Τους ρ́λους μοιρ́ζονται οι ηθοποιό Νατ́σα σίσει, για ́κτη συνεχ́ εν́ ο ́κτος κ́κλος 
Τσακαρισίνου, ως «Ρ́ζ» Κ́στας Καραμουσ́λης χρονί, ́να πρ́γραμ- ́ταν αφιερωμ́νος στην 
ως «́σκαρ» και εκτ́ς απ́ τη Β́σω Στρακαντό- μα διαλ́ξεων Ιστορ́ας τ́χνη της χαρακτικ́ς.
να συμμετ́χουν ακ́μη οι ηθοποιό Χρ́στος Σ́β- της Τ́χνης για το ευρ́ Φ́τος, ́στερα απ́ 
βας, Ειρ́νη Σταματ́ου, Βασ́λης Σαμαριτ́κης και κοιν́, απ́ 1 Νοεμβρ́- παρ́κληση πολλ́ν φ́- 
Στ́θυ Σκ́λαρη.
ου 2014 ́ως 21 Μαρ- λων των διαλ́ξεων του 
τ́ου 2015.
Μουσέου, θα επανα- 
Πρ́τασ́ μας: Αξ́ζει να γνωρ́σουμε και αυτ́ Το πρ́γραμμα των ληφθέ ο πρ́τος κ́- 
την πτυχ́ της Β́σως Στρακαντόνας, πηγάνο- διαλ́ξεων του Μουσέ-
κλος με θ́μα τη ζωγρα- 
ντας στο θ́ατρο ELYZE που βρ́σκεται στην οδ́ ου ξεκ́νησε το φθιν́-
φικ́ της Αναγ́ννησης.
Νυμφάου 12.
πωρο του 2009 και ́χει
Οι διαλ́ξεις θα 
Οι παραστ́σεις έναι κ́θε Σ́ββατο στις 9 η γ́νει θεσμ́ς για πολ-
πραγματοποιόνται 
́ρα το βρ́δυ και την Κυριακ́ στις 7 το απ́γευ- λός φιλ́τεχνους που
Σ́ββατο πρώ 11:00 –
μα, με εισιτ́ριο μ́νον 10 ευρ́, εν́ για τους φοι- το παρακολουθόν ανελλιπ́ς.
12:00 απ́ την ιστορικ́ της τ́χνης και επιμελ́τρια 
τητ́ς, τους ́νεργους και τα ομαδικ́ έναι 50 ευ- Στους π́ντε πρ́τους κ́κλους ́γινε μια ιστορικ́ του Μουσέου Γουναρ́πουλου, ∆ιονυσ́α Γιακου- 
ρ́.
αναδρομ́ στη δυτικ́ ζωγραφικ́ απ́ το 13ο αίνα
μ́.


CLIK GAMES CAFETo Clik Games Cafe σε λ́γες ημ́ρες θα προ- 
σφ́ρει στους πελ́τες του περισσ́τερη διασκ́δα- 

ση και ψυχαγωγ́α με τραπ́ζια χαρτοπαιξ́ας, σερ- 
φ́ρισμα στις ν́μιμες ιστοσελ́δες του διαδικτ́ου, 

σ’ ́να ζεστ́ περιβ́λλον με καλ́ μουσικ́ και με 
ευχ́ριστες παρουσ́ες για να απολάσετε το ποτ́ 
σας.


ΟΥΛΟΦ ΠΑΛΜΕ 29-31 ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΤΗΛ. 210.74.85.010   4   5   6   7   8